תנאי שימוש - תקנון האתר

אנא קרא/י בעיון את כל התנאים.


במידה והינך מסכימ/ה לתנאים המפורטים להלן אנא סמן/י ב- "וי" את הסכמתך בהצהרה בתחתית דף הרישום לאתר ולחצ/י על הלחצן "סיים".

במידה ואינך מסכימ/ה לתנאים המפורטים להלן נבקשך שלא לסמן את הסכמתך להצהרה ולא ללחוץ על הלחצן "סיים".
מובהר, כי ללא הסכמה לתנאים המפורטים להלן לא יפתח עבורך חשבון באתר "ממשיכים מחדש" ואתר  הכרויות לא יספק לך השירותים המפורטים להלן.
התנאים וההתחייבויות המפורטים להלן עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של "ממשיכים מחדש" הכרויות.

הכותרות בהסכם זה הינן לנוחיות בלבד ואין בתוכנן כדי לחייב ו/או לסייע בפרשנות הנאמר בגוף הסעיפים.

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. 

1.1 הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי הנך לפחות בן/ת 18שנים.

1.2 הנך מצהיר כי קראת והבנת את הגדרת השירות וכי הנך מקבל את כל האמור בה.

1.3 הנך מצהיר כי ידוע לך והנך מסכים כי התנאים וההתחייבויות המפורטים בהסכם זה נתונים לשינויים והוספות על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת "ממשיכים מחדש" הכרויות וכי לאחר מתן הודעה בדאר אלקטרוני יכנסו לתוקף ויהפכו להיות מחייבים.

1.4 הנך מצהיר כי ידוע לך כי המערכת אינה מבצעת סינון כלשהו של המשתמשים והמצטרפים והרשומים לשירות "ממשיכים מחדש" הכרויות בשום צורה או אופן. כתוצאה מכך, "ממשיכים מחדש" הכרויות ו/או מפעיליו ו/או עובדיו ו/או בעליו לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או בלתי ישיר שיגרם כתוצאה מהשימוש בשירות, כולל (מבלי להגביל) נזקים שיגרמו כתוצאה מהתקשרות כלשהי עם משתמשים אחרים. התקשרות כזו תיעשה על אחריותו של המשתמש בלבד.

1.5 הנך מצהיר כי ידוע לך כי אין ביכולתה של המערכת והמערכת אינה מבצעת אימות של הפרטים האישיים הנמסרים ע"י המשתמשים בעת ההצטרפות ל"ממשיכים מחדש" הכרויות, וכתוצאה מכך אין הנהלת "ממשיכים מחדש" הכרויות אחראית לאמיתות הפרטים כפי שהם מופיעים.

1.6 הנך מצהיר כי לאור האמור לעיל ידוע לך כי יתכן שהמשתמש אשר יוצע לך ע"י חברי "ממשיכים מחדש" הכרויות  עלול להזדהות לפי פרטים שקריים ו/או אשר אינם מדויקים ו/או אשר אינם אמת, לרבות (מבלי להגביל) שם, גיל, תיאור אישי, וכיו"ב, ומתחייב כי הנך לוקח בחשבון אפשרות כאמור באם ייווצר קשר עם משתמשים דרך "ממשיכים מחדש" הכרויות, וכי תנקוט בכל הנדרש על מנת להגן על עצמך, וכי הנך לוקח האחריות המלאה על עצמך לעניין כל נזק ישיר ו/או שאינו ישיר אשר עלול להיגרם לך.

1.7 הנך מצהיר כי ידוע לך וכי הנך מסכים כי כל התקשרות בינך לבין כל אדם אחר אשר תיווצר באמצעות האתר הינה באחריותך האישית בלבד וכי הקשר אשר ייווצר הינו קשר בלתי אמצעי אשר נעשה ללא פיקוח וידיעת "ממשיכים מחדש" הכרויות וכי אין "ממשיכים מחדש" הכרויות כל אחריות ו/או חובה להתערב במערכת היחסים שבינך לבין אדם אחר ו/או לבדוק או להכריע בכל סכסוך במידה וייווצר ו/או לבדוק או להכריע בדבר כל תלונה אשר תהא לך כנגד אדם אחר.

1.8 הנך מצהיר כי ידוע לך כי באתר מתפרסמים קישורים רבים לאתרים אשר אינם קשורים לאתר בכל דרך שהיא וכי באתרים אלה עלולים להיות תכנים העלולים לפגוע בך.

הנך מאשר ידוע לך כי "ממשיכים מחדש" הכרויות אין ולא תהיה כל אחריות כלפיך בשל כניסתך לאתרים באמצעות כל קישור המפורסם ב "ממשיכים מחדש" הכרויות וכי כניסתך לאתרים אלה הינה על אחריותך האישית בלבד. כמו כן "ממשיכים מחדש" הכרויות אינה מתחייבת כלפיך כי הקישורים יקשרו אותך לאתרים בהתאם למפורט בקישורים ו/או בכלל.

1.9 הנך מצהיר כי ידוע לך כי משתמשים אחרים באתר ו/או גורמים בלתי מורשים, עלולים לבצע פעולות שעלולות לפגוע ברגשותיך ו/או ברגשות אחרים, לרבות (מבלי להגביל) הצגת חומר תועבה, הצגת חומר בעל אופי מיני, כתיבת דברי נאצה, כתיבת דברים פוגעים, גזעניים, מעליבים, כתיבת דבר אשר הינו מנוגד לחוק ו/או אשר מעודד לעבור על החוק וכיו"ב.

הנך מצהיר כי ידוע לך כי "ממשיכים מחדש" הכרויות לא יהא אחראי כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר בגין חשיפה שלך לכל פגיעה כמפורט בס"ק זה.

1.10 הנך מצהיר כי ידוע לך כי משתמשים אחרים באתר ו/או גורמים בלתי מורשים עלולים לשלוח לך תוכנות וירוסים ו/או תוכנות פריצה ו/או תוכנות מזיקות אחרות אשר יש בהן כדי לגרום לך ו/או לאחרים נזק לתוכנה ו/או למחשב ו/או לרשת מחשבים.

הנך מצהיר כי ידוע לך כי "ממשיכים מחדש" הכרויות לא יהיה אחראי כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או פריצה העלולה להיגרם לך כמפורט בס"ק זה.

1.11 הנך מצהיר, כי ידוע לך, כי קיים סיכון, שגורמים בלתי מורשים יצליחו לפרוץ לחשבון "ממשיכים מחדש" הכרויות האישי שלך ו/או לחשבונות של משתמשים אחרים להם מסרת אינפורמציה אישית שלך ולעשות פעולות בלתי מורשות בשמך ו/או בשם משתמשים אחרים ו/או להשיג מידע חסוי עליך ו/או לעקוב אחר פעולותיך ו/או לבצע כל מעשה בלתי מורשה אחר באינפורמציה המפורטת בהקשר אליך באתר.

הנך מצהיר כי הנך מוסר מידע לאתר ועושה שימוש באתר בידיעה של הסיכונים הכרוכים במסירת המידע וכי הנך לוקח אחריות מלאה לכל המידע אשר הנך מוסר לאתר וכי ידוע לך כי "ממשיכים מחדש" הכרויות לא יהא אחראי כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר בגין כל נזק ו/או פגיעה אשר תיגרם בשל גילוי ו/או שימוש כמפורט בס"ק זה.

1.12 הנך מצהיר כי ידוע לך, כי שימושך בשירות עלול לחשוף אנשים אחרים העושים שימוש במחשב ו/או במחשבים ו/או במסוף, ו/או במסופים מהם הנך נכנס לאתר, ועלול לפגוע בהם ו/או ברגשותיהם ו/או במחשבים ו/או במסופים בדרכים המפורטות בסעיף זה. הנך מתחייב לעשות כל שיידרש, על מנת שאנשים אחרים כאמור לא יחשפו לאתר בכל דרך שהיא. הנך לוקח על עצמך את האחריות לכל נזק אשר יגרם לכל אדם אחר אשר יפגע בכל דרך שהיא כתוצאה מחשיפה לאתר כמפורט בס"ק זה.

1.13 הנך מצהיר, כי ידוע לך "ממשיכים מחדש" הכרויות ממליץ לנהוג זהירות רבה בכל המפורט בסעיף זה, הן לעניין יצירת קשר עם גורמים אחרים, הן לעניין קבלת חומרים מגורמים אחרים, והן לעניין חשיפת מידע כלפי גורמים אחרים ובאתר בכלל.

1.14 הנך מצהיר כי ידוע לך כי "ממשיכים מחדש" הכרויות מספק לך את השירות כפי שהוא וכי אינו נותן לך כל התחייבות ו/או הבטחה בדבר הצלחה בהכרת אנשים אחרים ו/או במציאת בן-זוג וכי "ממשיכים מחדש" הכרויות אינו יוצר לך כל מצג שהוא במפורש ו/או במכללא בכל דבר ועניין לרבות פעילות שוטפת של האתר-היעדרות של תקלות, שמירת האינפורמציה הרלבנטית אליך במערכת, שמירה על השירות נקי מליקויים ופגמים וזמין בכל עת, שמירה על היסטוריית ההודעות אשר שלחת וכל דבר אחר.

1.15 הנך מצהיר כי ידוע לך כי "ממשיכים מחדש" הכרויות לא יהא אחראי כלפיך לכל נזק, ישיר או עקיף אשר יגרם לך כתוצאה מהשימוש בשירות ו/או ממניעות כלשהי מהשימוש בשירות בשל כל סיבה שהיא.


1.16 הנך מצהיר כי הנך לוקח בחשבון כל האמור לעיל בעת שהנך מתקשר בהסכם זה ועושה שימוש בשירות והנך לוקח על עצמך את האחריות על כל נזק שיגרם לך ו/או לאחר ומאשר כי ידוע לך כי "ממשיכים מחדש" הכרויות לא יהא אחראי בגין כל נזק אשר יגרם לך ו/או לאחר בכל דבר ועניין הקשור בשימוש באתר או בקשר שייווצר ע"י "ממשיכים מחדש" הכרויות.

2. הצהרה והתחייבות בדבר נכונות הפרטים

2.1 הנך מצהיר ומתחייב בזאת כי המידע שסיפקת לגבי עצמך והפרטים האישיים אשר דווחו על ידך בטופס ההרשמה ובמהלך הרישום הטלפוני\ באמצעות המפגש עם מראייני "ממשיכים מחדש" הכרויות (להלן: "המידע האישי") הנם נכונים, מלאים, ושלמים, וכי לא סיפקת כל מידע אשר הינו שקרי, ו/או מוטעה ו/או עלול להטעות ו/או אשר אינו אמת.

2.2 מבלי למעט מהאמור לעיל, הנך מתחייב לספק את כתובת הדואר האלקטרוני שלך לאתר ומאשר כי הכתובת אשר סיפקת הנך הכתובת הנכונה. הנך מאשר כי ידוע לך שהאתר ייצור עמך קשר באמצעות הדואר האלקטרוני ומאשר כי במידה וסיפקת כתובת דאר אלקטרוני אשר אינה נכונה, תהא מושתק מלטעון טענה כלשהי בדבר אי קבלת הודעה מכל מן וסוג.

 2.3 הנך מתחייב לשמור על המידע והפרטים עדכניים, וכי כל עוד הנך עושה שימוש "ממשיכים מחדש" הכרויות, במידה ויחול שינוי במצבך, תדאג לעדכן את נתוניך ואת המידע בהתאם.

2.4 הנך מצהיר כי ידוע לך שמשתמשים אחרים באתר מסתמכים על המידע האישי ומודע לכך שמתן מידע אישי שקרי ו/או שאינו נכון על מנת לקבל דבר מה עלול להוות עוולה אזרחית ואף פלילית.

2.5 הנך מצהיר כי ידוע לך שהנך האחראי היחידי והבלעדי לנכונות הפרטים המפורטים בדף "המידע האישי" שלך הנמצא בידי "ממשיכים מחדש" הכרויות, וכי תהא אחראי לכל נזק שיגרם לאחר כתוצאה מאי נכונותם.

3. קבלת/הפסקה  של חברות של המשתמש לאתר  

3.1 הנך מצהיר ומסכים כי ידוע לך שהנהלת "ממשיכים מחדש" הכרויות שומרת לעצמה את הזכות שלא להסכים להצטרפותך לאתר\ לשירות מכל סיבה שהיא וללא צורך בהסברים או בהודעה מראש.

3.2 הנך מצהיר ומסכים כי ידוע לך שהנהלת "ממשיכים מחדש" הכרויות שומר לעצמו את הזכות להפסיק לך את אספקת שירותי ההיכרויות באתר מכל סיבה שהיא וללא צורך בהנמקות, הסברים או הודעה וכן להשעות ו/או לסגור ולמחוק את חשבון "ממשיכים מחדש" האישי שלך, לרבות כל המידע אשר הצטבר בו.

4. אחריות בגין נזקים ושיפוי

4.1 הנך מצהיר כי ידוע לך שהנך אחראי באופן אישי כלפי "ממשיכים מחדש" הכרויות, כלפי משתמשי "ממשיכים מחדש" הכרויות האחרים, וכלפי כל צד ג' בגין כל פעולה ו/או מחדל אשר תעשה ו/או תימנע מעשות בכל דרך היא.

4.2 הנך מצהיר כי ידוע לך שהנך מחויב לעשות כל שנדרש על מנת שצד ג' כלשהו לא יפגע כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל שלך במהלך שימושך בשירותי "ממשיכים מחדש" הכרויות וכי במידע ויפגע צד ג' כלשהו תהיה מחויב אישית לפצות אותו בגין כל פגיעה ו/או נזק אשר יגרם לו.

4.3 הנך מצהיר והנך מתחייב כי ידוע לך כי הנך אחראי לשמור ולהגן על "ממשיכים מחדש" הכרויות, על עובדיו, מנהליו, בעליו, סוכניו, שותפיו, משתמשי "ממשיכים מחדש" הכרויות האחרים וכל צד ג' אחר כלשהו, מפני כל נזק, עלות, הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות), תביעה, פיצויים שיפסקו וכיו"ב אשר ינבעו ו/או יהיו קשורים לשימוש שלך באתר ו/או בשירות.

4.4  הנך מתחייב, כי במידה ויחויב ו/או במידה ויתבע ו/או במידה וייקנס ו/או במידה ויבחר "ממשיכים מחדש" הכרויות לשלם בפשרה כל סכום ו/או נזק ו/או פיצויים ו/או קנס ו/או תשלום אחר שהוא אשר ינבעו ו/או יהיו קשורים לשימוש שלך באתר ו/או בשירות ו/או כתוצאה מהפרת הסכם זה, הרי שאז תשפה שיפוי מלא את "ממשיכים מחדש" הכרויות בגין כל תשלום אשר ישלם לרבות ההוצאות המשפטיות, שכ"ט עו"ד וכל הוצאה נלווית אחרת.

5. הגבלת אחריות של "ממשיכים מחדש" הכרויות.

5.1 מבלי למעט מהאמור בהסכם זה הנך מצהיר כי ידוע לך ש"ממשיכים מחדש" הכרויות לא יהא אחראי כלפיך בשל כל פגיעה ו/או אובדן ו/או תביעה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי אשר יגרם לך בהקשר לשימושך באתר\ בשירותי "ממשיכים מחדש" הכרויות ו/או כתוצאה משימושך באתר\ בשירותי "ממשיכים מחדש" הכרויות ו/או כתוצאה ממניעות כלשהי לשימושך באתר\ בשירותי "ממשיכים מחדש" הכרויות.

5.2 מבלי למעט מהאמור הנך מצהיר כי ידוע לך כי "ממשיכים מחדש" הכרויות לא יהא אחראי כלפיך בגין אבדן הזדמנויות ו/או בגין פגיעה בפוטנציאל של קשר עם בן זוג ו/או בשל פגיעה בקשר אשר נוצר עם בן זוג ו/או בגין אבדן של הודעה ו/או בגין אי משלוח הודעה ו/או בגין תקלה אשר תמנע ממך את יכולת הגישה למחשב וכיו"ב.

6. גילוי מידע לרשויות החוק

6.1 "ממשיכים מחדש" הכרויות שומר לעצמו הזכות לגלות לרשויות החוק, בין אם על פי דרישתן, בין אם על פי צו המחייב אותו לעשות כן, ובין אם במסגרת תלונה לרשויות אותה ייזום "ממשיים מחדש" הכרויות באופן עצמאי, כל פרטים שהם של משתמש ו/או של משתמשים בשירותי "ממשיכים מחדש" הכרויות, לרבות פרטי זיהוי, תוכן הודעות והתקשרויות באמצעות האתר או בכל דרך שהיא, הרגלי התקשרות ושימוש באתר או בכל דרך שהיא וכיו"ב, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא חובת הודעה ו/או הנמקה למשתמש.

6.2 הנך מצהיר כי ידוע לך האמור בס"ק 12.1 לעיל וכי הנך מסכים לאמור בו.

7. תמיכה

7.1 הנך מצהיר כי ידוע לך והנך מסכים כי התמיכה הניתנת למשתמשי "ממשיכים מחדש" הכרויות הנה על בסיס התנדבותי. האתר אינו מתחייב לספק תמיכה כלשהי למשתמשים אלא על פי שיקולו בכל מקרה לגופו.


התניית שיפוט, מחלוקות משפטיות, ופרשנות

7.1 על התקנון יחול הדין הישראלי.    

7.2  לבית המשפט המוסמך בתל- אביב תהיה הסמכות הבלעדית לפסוק בכל מחלוקת ו/או תביעה אשר תתנהל בין הצדדים בעל דבר ועניין.

7.3 אי אכיפה של תניה כלשהי בהסכם זה ע"י "ממשיכים מחדש" הכרויות לא תהווה ויתור על זכותו של "ממשיכים מחדש" הכרויות לאכוף אותה בכל שלב שהוא, בין אם אי האכיפה הייתה זמן ארוך או קצר.

7.4 "ממשיכים מחדש" הכרויות שומר לעצמו הזכות להפלות בין משתמשים - בין אם זו הפליה מגדרית בין המינים ( זכר, או נקבה וההפך) ואו בין גזע, דת ולאום, אי אכיפה של תניה כלשהי כלפי משתמש אחד, לא תחייב את "ממשיכים מחדש" הכרויות לא לאכוף אותה תניה גם כלפי משתמש אחר, ואכיפת תניה כלפי משתמש אחד לא תחייב את "ממשיכים מחדש" הכרויות לאכוף אותה כלפי משתמש או משתמשים אחרים, "ממשיכים מחדש" הזכות הבלעדית להפלות בין נשים וגברים וההפך.

7.5 הסכם זה יפורש בהתחשב באופי המיוחד של שירותי אינטרנט בכלל ושירותי הכרויות באינטרנט בלבד. כל מקום בהסכם זה שיש לתניה מספר פרשנויות אפשריות, תפורש התניה בהתאם לאופי הפעילות והמסחר באינטרנט.

7.6 היה ויפסק כי תניה בהסכם זה הינה בטלה, יפורש ההסכם בדרך המקיימת את משמעותו וכוונתו ובאופן החוקי אשר יביא לתוצאה הקרובה ביותר לתוצאה אשר הייתה קודם לביטול התניה.

7.7 כל מקום בו יפסק כי תניה בהסכם זה הינה בטלה, תשונה התניה באופן אשר ישאיר אותה על כנה עד כמה שניתן.

הודעות

8.1 הנך מאשר כי ידוע לך והנך מסכים כי הנהלת "ממשיכים מחדש" הכרויות תשלח לך מודעות פרסום, הודעות ועדכונים באמצעות דאר אלקטרוני מעת לעת לפי הצורך ועל פי שיקול דעתו, וזאת במשך התקופה בה הנך משתמש באתר וכן במהלך 24 החודשים שלאחר תום השימוש באתר.

8.2 הנך מאשר כי ידוע לך והנך מסכים כי הודעות ועדכונים שנשלחו אליך בדאר אלקטרוני ייחשבו כאילו נתקבלו בהסכמה.